เจาะผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ส.ป.ก. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ...

2021-6-4 · ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ ส.ป.ก. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบการประชุมทางไกลออนไลน์โปรแกรม ZOOM" โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ...

บริการวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมในการบันทึกบัญชี - ปิดบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.ประจำปี ...

หลักสูตร : การคิดเชิงตรรกะ ...

2018-10-14 · เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming), การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและ ...

พิธีเปิดการอบรมเชิง ...

2021-9-1 · ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate ...

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่าน ...

2014-7-18 · การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นต้น" รุ่นที่ 3 วันที่ 28 เม.ย.

หลักสูตร นวัตกรรมการตลาดและ ...

ชุดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างนวัตกรรมการตลาดและการพัฒนา โดย ... หัวข้อการฝึกอบรม และกิจกรรม 9.00-10.30 กิจกรรมละลาย ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ ...

บทคัดย่อ โครงการ " โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2562 ...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง ...

2021-8-28 · อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva วันเสาร์ที่ 4 ก.ย. 64 โดยสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

หน้า

2021-11-17 · อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด -19 ประจำปีงบประมาณ 2565

CLE Center for Lifelong || Center for Lifelong Education ...

หลักสูตรการฝึกอบรม วันที่อบรม 30/10/2021 - 31/10/2021 ... โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ...

ผ่านการฝึกอบรม (phankanfuekopnm) แปลว่า ...

ลูกค้า ผ่านการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การ เรียนพิเศษใน Forex Draw clients through trainings, workshops, and special classes in Forex.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Data Analysis and Dashboard with Excel : การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแดชบอร์ดด้วย Excel" (Online)

เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ...

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เป็นงานวิจัยที่ผสมผสานระหว่างงานวิจัย งานพัฒนา งานส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ ...

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน ...

22-07-64 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานร่วมกันด้วย Google Application รุ่นที่ 1 (อบรมออนไลน์ผ่าน ...

หลักสูตรการสร้างสรรค์เนื้อหา ...

อบรมเชิงปฏิบัติการ (บรรยายและฝึกปฏิบัติการเขียน) ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน รวมเป็นจำนวน 10 ชั่วโมง

U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม ...

2021-6-30 · จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มข.โคบาลอาสา ... แก่คนในชุมชนร่วมกับโคบาลอาสา โดยมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเบื้องต้น ...

อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ ...

2021-9-3 · Home/กิจกรรมน่าสนใจ/ อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Google Forms สอบผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล วันที่ 4 กันยายน 2564

อบรมเชิงทฤษฎี และเชิง ...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง : การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Fiting โดยวิทยากร คุณลฎาภา พรมชายขาว นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญงาน และ ...

ประกาศ ! ผู้ผ่านการคัดเลือก ...

2021-10-16 · อังคาร 19 ตุลาคม 64, พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 64 และ เสาร์ 6 พฤศจิกายน 64 ร่วม Workshop เชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (กำหนดการแนบหลังการยืนยันผ่าน Email)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...

2021-11-4 · กำหนดการ วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม Online ผ่านโปรแกรม Webex Meetings วันที่ 15 ธันวาคม 2564

การจัดอบ...

รับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) หลักสูตรการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในผู้เรียน เครือข่ายมูลนิธิปัญญาวุฒฑิ ผ่านระบบ Zoom ในวัน ...

หลักสูตร : การวิเคราะห์และการ ...

2019-11-3 · เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming), การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและ ...

อบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบ ...

ขอเชิญ อบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ (Advanced Product Design & Development Workshop) หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นมาจากหลักสูตรการศึกษาในระดับ ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ ...

2021-10-20 · การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2564 ณ ศาลายา. วันที่ 2 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ...

สวก. จัดอบรมการใช้โปรแกรม COP วาง ...

2021-4-7 · ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้โปรแกรม COP เพื่อการจัดสรรน้ำและวางแผนการเพาะปลูก" ณ อาคารเรียนรวม คณะ ...

อบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการ ...

2021-8-26 · ครูมาแล้ว ขอแนะนำ อบรมออนไลน์ เชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์การเรียนการสอนด้วย Google Sites" อบรมฟรี มีเกียรติบัตร วันที่ 29 ส.ค.64 โดย เพจครู ...

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เลือกใช้ ...

โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง (TMP) ... การวิจัยเชิง ปริมาณ การวางแผนการวิจัย การเลือกใช้ ...

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ...

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้าง Infographic ... รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการฝึกอบรม ...